Wydrukowano z www.strima.com

Zasady zwrotów i reklamacji na www.strima.com

Obowiązki sprzedawcy

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w Kodeksie cywilnym (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
W stosunku do Klientów – przedsiębiorców, oraz do Klientów, którzy zawierają ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sprzedawca modyfikuje swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, określoną przepisami Kodeksu cywilnego, w ten sposób, że:
Sprzedawca wyłącza uprawnienia wynikające z rękojmi w zakresie wymiany towaru na nowy, wolny od wad, na co Kupujący wyraża zgodę.

Prawo odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem, lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku rzeczy dostarczanych osobno), bądź po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę (proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, otrzymuje od Sprzedawcy zwrot wszelkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odesłanie lub przekazanie rzeczy musi nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów - patrz załącznik -.

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Przepisy art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie dotyczą wymiany handlowej pomiędzy firmami.
Klientów spoza Unii Europejskiej prosimy o przemyślane zamówienia, ponieważ ze względu na formalności i ewentualne opłaty celne, zwrot towaru może być niemożliwy i ekonomicznie nieuzasadniony.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Klient będący konsumentem lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsument, może skorzystać, jest zawarty również w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Procedura reklamacyjna

W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący chcąc skorzystać z przysługujących mu uprawnień zobowiązany jest:

• zawiadomić Sprzedawcę lub Gwaranta (Strima Sp. z o.o.) o stwierdzonej wadzie i poinformować o sposobie dostarczenia Sprzedawcy lub Gwarantowi produktu (osobiście przez Kupującego, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej), na adres: Strima Sp. z o.o. Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska. Informacji tych należy udzielić Sprzedawcy lub Gwarantowi telefonicznie, pod nr infolinii: +48 61 8950 950, lub na adres poczty elektronicznej shop@strima.com.
W przypadku klientów z Czech i Słowacji, Gwarantem jest Strima Czech s.r.o. Reklamowany produkt należy dostarczyć na adres Strima Czech s.r.o. Železná 5, 619 00 Brno-Horní Heršpice, Czechy, a wszystkie powyższe informacje udzielić Gwarantowi telefonicznie, pod nr infolinii: +420 544226298, lub na adres poczty elektronicznej czech@strima.com.

• przed wysyłką należycie zabezpieczyć produkt na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu i inne szkody poniesione przez Kupującego w czasie przed rzeczywistym dostarczeniem produktu i wydaniem go Gwarantowi, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia w czasie transportu, jeżeli wady te nie powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem produktu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

Do produktu reklamowanego, Klient niebędący konsumentem , jest obowiązany bezwzględnie dołączyć:

• dowód zakupu oraz w przypadku korzystania z uprawnień w ramach gwarancji dokument gwarancyjny (jeśli został dostarczony wraz z towarem)
• dokładny opis usterki
• dane kontaktowe (oprócz adresu zwrotnego niezbędne jest podanie nazwiska osoby kontaktowej i numeru telefonu)

Sprzedawca lub Gwarant nie uwzględni zgłoszeń reklamacyjnych i nie dokona żadnych napraw w przypadku zgłoszeń nie zawierających wszystkich załączników wskazanych powyżej, z wyjątkiem roszczeń zgłoszonych przez konsumentów.

Jeżeli podane w reklamacji dane bądź informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca lub Gwarant zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedawca lub Gwarant rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku korzystania z gwarancji Serwis Gwaranta usunie usterki w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 21 dni od daty przyjęcia produkt do naprawy. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części, o czym Nabywca zostanie poinformowany.

Formularz zgłoszenia serwisowego

Wróć